Narodowy Front Polski – deklaracja ideowa

Polska jako wspólnota narodowa Polaków odnosi tryumf lub porażkę poprzez jakość narodowej świadomości sprawczej. Naród jako całość, wspólnoty lokalne, rodziny oraz poszczególni Polacy podejmują w życiu działania w oparciu o przekazywane dziedzicznie i wzmacniane kulturowo
i wychowawczo  wzorce osobowe. 
Uznajemy priorytet Prawa Naturalnego.

 

Nazwa Narodowy Front Polski

 • Narodowy – mający na celu wzmaganie dobrostanu duchowego i materialnego polskiej wspólnoty narodowej
 • Front – czoło świadomości narodowej vs. siłom przeciwnym, np. obcym ideologiom (gender), fragmentacji kraju (na euroregiony itp.), utracie prawa do naszych dóbr (np. wody pitnej, kopalin, zasobów leśnych i naturalnych).
 • Polski – pozwala na jasne różnicowanie i oddzielenie spraw polskich i pozostałych

 

Cele istnienia Narodowego Frontu Polskiego

Zachowanie i rozwój etnicznej i kulturowej odrębności Polski poprzez umacnianie rodzimych wzorców. Polska nauka i praca jest źródłem dobrobytu Polaków oraz pozwala przeciwstawić się obcym wpływom gospodarczym, kulturowym, językowym i innym. Z historii Polski czerpiemy przestrogę o źródłach klęsk narodu a z sukcesów i zwycięstw inspirację. Odrzucamy kult martyrologii i mesjanizm narodowy.

Uważamy że niezbędna jest nieustanna czujność w obronie naszej kultury i dziedzictwa narodowego poprzez stałe doskonalenie nauki, edukacji i wychowania. Bronimy rodzimej polskiej tradycji i nie podążamy za obcymi wzorami. Doceniamy rolę instytucji wychowawczych i uwzględniamy element wychowawczy we wszelkich działaniach społecznych. Dostrzegamy nadrzędną rolę własnej odrębności
i świadomości twórczej w każdej decyzji dla przyszłości narodu polskiego.
Sami definiujemy sprawiedliwość w podziale wytworzonych dóbr narodowych.

 

Ważne kierunki Programu Politycznego

 • Wielka Polska Narodowa. Dobro suwerennego polskiego narodu naszym najwyższym prawem.
 • Relacje z innymi narodami, państwami i organizacjami opieramy o zasadę sprawiedliwej wzajemności.
 • Bronimy integralności kulturowej Narodu i dążymy do jej zachowania. Sprzeciwiamy się polityce multikulturalizmu.
 • Przestrzegamy zasady życzliwej neutralności w relacjach z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 • Zasoby naturalne Polski są wyłączną własnością polskiego Narodu. Nie dopuszczamy do ich sprzedaży w obce ręce i innych form zawłaszczania przez obcy kapitał.
 • Wspieramy krajowe, oparte o wspólnoty rodzinne rolnictwo, tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi polskiego przemysłu i działalności naukowo-badawczej.
 • Stoimy na straży przysługujących jednostce praw i wolności osobistych, w szczególności w zakresie swobodnego decydowania o poddaniu się, bądź zaniechaniu kuracji medycznej, czy szczepieniom ochronnym.
 • Stoimy na stanowisku, że Państwo ma wyłączny obowiązek zapewnienia Narodowi bezpieczeństwa wewnętrznego i na arenie międzynarodowej a Polakom bezpieczeństwa osobistego. Dążymy do umocnienia sektora państwowego w przemyśle zbrojeniowym, energetycznym i farmaceutycznym.
 • Dbamy o dobre imię Polski. Stanowczo i bezwzględnie zwalczamy wszelkie przejawy antypolonizmu.

 

HASŁO NFP – POLAK W POLSCE GOSPODARZEM

POLAK W POLSCE
To oznacza, że Polska jest dla nas najwłaściwszym miejscem, w jakim wielopokoleniowo wzrasta naród polski. Polska dla Polaka to ziemia przodków a Polacy to prawowici dziedzice bogactwa Polski – kulturowego, intelektualnego oraz naturalnego. Polska to kraj etnicznie monolityczny i stwarzający najlepsze warunki życia dla Polaków.

W POLSCE GOSPODARZEM
Może być tylko Polak. Gospodarz oznacza władcę, władykę, podmiot decydujacy czyli suweren. Oznacza prawo do wolności i decydowania o własnym życiu i czynionych wyborach. Organizacja Państwa Polskiego to wspólnota etniczna i terytorialna. Wszelkie działania zmierzające do zmian własnościowych, terytorialnych, etnicznych, traktowane są jako wystąpienie przeciwko narodowi polskiemu – czyli zdrada – i karane śmiercią.

POLAK GOSPODARZEM
Sposób w jaki żyjemy w Polsce jest zgodny z naszymi potrzebami, z całym naszym wielopokoleniowym dziedzictwem, ze wszystkimi naszymi wadami i pięknymi cechami. Żyjemy tu po swojemu i przedkładamy to nad sposób życia innych narodów, do których odnosimy się uprzejmie i z szacunkiem. Polska jest krajem gościnnym, pozwala korzystać gościom z przywilejów lecz nie mogą oni wejść w prawa właściciela i gospodarza tej ziemi. Gości przyjmujemy na warunkach wzajemności i tymi wartościami posługujemy się w relacjach międzynarodowych.