Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Narodowy Front Polski zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§3.

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

§4.

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.

§5.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd.

§6.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele działania Stowarzyszenia
§7.

1. Celem głównym Stowarzyszenia jest propagowanie i ugruntowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym narodu polskiego w całej jego bogatej przeszłości historycznej, kształtowanie postaw w duchu tożsamości narodowej, wzmaganie podmiotowości członków polskiej wspólnoty narodowej – kulturowej, etnicznej, ekonomicznej i gospodarczej oraz wychowanie w duchu tych wartości.
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, zwyczajów i historii narodu z szerzeniem wiedzy o korzeniach Państwa Polskiego, budowanie poczucia siły obywatelskiego zorganizowania, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3. Działanie na rzecz szeroko rozumianej suwerenności, niepodległości państwowej i podmiotowości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, jej umacniania i znaczenia w życiu osobistym i społecznym oraz pomyślności ekonomicznej Polaków.
4. Dbałość o jakość Państwa Polskiego, budowanie silnej i suwerennej Polski, w której Polak jest gospodarzem i swobodnie realizuje swoje plany i marzenia w ramach obowiązujacego prawa.
5. Udział życiu publicznym, promocja i wspieranie członków NFP oraz osób, których wartości są zbieżne z celami Stowarzyszenia w aktywności obywatelskiej, w działalności społecznej i wyborach na każdym szczeblu.
6. Wyszukiwanie, kształtowanie i wspieranie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych, wspieranie podejmowania inicjatyw wyborczych i politycznych przez te osoby.
7. Budowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia patriotyzmu
z efektywnością oraz umiejętności współdziałania w dążeniu do realizacji zamierzeń narodu polskiego teraz i dla przyszłych pokoleń.
8.Troska o godność obywateli państwa polskiego w kraju i zagranicą oraz dobre imię Polski. Dbałość o rodaków, przebywających z różnych względów za granicą ze szczególnym uwzględnieniem rodaków, którzy znaleźli się poza granicami w wyniku zawirowań wojennych i politycznych. Troska o dobro obywateli świata, których dotyka niesprawiedliwość i gwałt.
9. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz sprawności fizycznej, świadomego patriotyzmu i obronności państwa oraz czynne wpieranie takich inicjatyw.
10. Organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
11. Nauka młodych ludzi odpowiedzialności za siebie, swoich najbliższych, a także za Państwo i Naród poprzez uczestnictwo w organizacjach patriotycznych i proobronnych, ZHP. ZHR, OHP i innych.
12. Działalność na rzecz znaczenia i trwałości instytucji rodziny, budowanie wiedzy o jej fundamentalnym znaczeniu w rozwoju jednostki i siły społecznego zorganizowania.
14. Przeciwdziałanie wszelkim wykluczeniom: z racji przekonań ideowych i religijnych, ułomności, przynależności do grupy społecznej, czy partii politycznej.
15. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i aktów ludobójstwa w kraju i za granicą, pomoc materialna i kulturalna na rzecz Polonii
i Polaków za granicą.
16. Nawiązywanie partnerskiej współpracy z obywatelami innej narodowości, innych państw z poszanowaniem ich tożsamości narodowej, odrębności i godności w celu poszerzania wiedzy o jego historii, korzeniach, znaczenia dla sytuacji obecnej, określanie szans kooperacji i planach na przyszłość.
17. Promocja polskiej kultury i sztuki, rozwój wiedzy historycznej, nauki, gospodarki, myśli politycznej, promocja polskich obyczajów, dorobku duchowego i pozytywnych wzorców zachowań.
18. Działalność charytatywna; zwłaszcza na rzecz osób zasłużonych dla Ojczyzny.
19. Przeciwstawienie szeroko pojętemu antypolonizmowi, obcym kulturowo wzorom np. propagowanymi obecnie ideologiami gender i multi kulti, próbom rugowania języka polskiego oraz jego zniekształceń.
20. Stawianie dobra, prestiżu i siły Ojczyzny ponad ideami egoistycznego dążenia do dobrobytu i kariery osobistej.

§8.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) zgodnie z celami Stowarzyszenia i Polską Klasyfikacją Działalności.
2. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej określa Regulamin uchwalany przez Zarząd.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

§9.

Stowarzyszenie Narodowy Front Polski realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowywanie i realizację programów szkoleniowych, wykładów, ćwiczeń, kursów, obozów itp. skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Organizację zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych, artystycznych i innych,
3. Udział w obchodach i uroczystościach narodowych, szerzenie wiedzy historycznej, patriotycznej,
4. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, imprez artystycznych min. koncertów czy wystaw itp. zarówno w kraju jak i za granicą,
5. Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,
6. Powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia,
7. Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,
8. Przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,
9. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,
10. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów, seminariów, konferencji i kampanii politycznych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia oraz integrację członków Stowarzyszenia,
11. Rozpowszechnianie celów statutowych w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
12. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
13. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,
14. Współpracę z władzami państwowymi, z samorządami, mediami, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi itp.,
15. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
16. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
17. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
18. Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
19. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
20. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne,
21. Wspieranie inicjatyw lokalnych,
22. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,
23. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
24. Udział w wyborach.
25. Opracowanie i promocję dokumentów programowych;
26. Opracowanie projektów ustaw lub ich założeń oraz podejmowanie działań związanych z inicjatywami ustawodawczymi, apeli i petycji do władz centralnych dotyczących regionów, powiatów i gmin oraz ustroju Rzeczypospolitej Polskiej;
27. Podejmowanie inicjatyw referendalnych o znaczeniu lokalnym oraz krajowym w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia;
28. Badania opinii społecznej w zakresie spraw istotnych z celami Stowarzyszenia;
29. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami;
30. Odpłatną działalnością pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
organizacja szkoleń, konferencji i kursów;
działalność wydawnicza;
doradztwo prawne, ekonomiczne oraz inne wymagające wiedzy eksperckiej
Działalność nie wymieniona w ust. 2 jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11.

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.

§12.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
1) ukończyła 18 lat,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
4) w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,
5) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.
2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.

§13.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
1) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,
2) udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1-5.
3. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.

§14.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia,
i która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1-5.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd.

§15.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
3) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§16.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
4) regularnego płacenia składek członkowskich,
5) godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§17.

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków
z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §15 pkt 3, 4 oraz 5.

§18.

1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§19.

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego miesiąca każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§20

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka Stowarzyszenia,
3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
6) rażącego naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
7) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
8) braku zapłaty jakichkolwiek sześciu składek członkowskich,
9) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
10) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

§21.

1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Forum Koordynatorów.
2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Forum Koordynatorów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o pozbawieniu członkostwa.
3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Forum Koordynatorów zwołuje nadzwyczajne zebranie
w przedmiocie odwołania.
4. Uchwała Forum Koordynatorów w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa
w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Rozdział 4
Organy Stowarzyszenia
§22.

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Forum Koordynatorów,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.

§23.

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, trwa dziesięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej, niż przez cztery kadencje.

§24.

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się
w głosowaniu jawnym chyba, że Statut stanowi inaczej.

§25.

Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne oraz mogą się one odbywać z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologii np. na Skypie.

§26.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na pięć lat.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną, na stronie internetowej Stowarzyszenia, lub w inny skuteczny sposób.

§27.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek członka Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek Forum Koordynatorów,
4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

§28.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie wysokości i rodzaju wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia poza składkami członkowskimi,
4) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
5) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
6) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej, pełnomocnika.

§29.

Forum Koordynatorów
Członkami Forum Koordynatorów są Prezesi Oddziałów i Zarząd.
1. Prezes Oddziału nominowany jest przez Zarząd i odpowiada za swą działalność przed Zarządem.
2. Prezes Oddziału kieruje Oddziałem wg celów określonych w Rozdziale 2 §7 i jest zobowiązany ściśle wykonywać polecenia Zarządu.
Do kompetencji Forum Koordynatorów należy:
a. określanie głównych kierunków całokształtu działalności Narodowego FP,
b. tworzenie programu w oparciu o linię ideologiczną wytyczoną na Walnym Zgromadzeniu,
c. tworzenie koncepcji pracy w Oddziałach,
d. określanie wysokości składek członkowskich.

§30.

Zarząd
1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od trzech do pięciu osób. W skład Zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu i dwóch wice prezesów (sekretarz i skarbnik).

§31.

1. Posiedzenia Zarządu (mogą być wirtualne) odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.

§32.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
3) realizacja celów Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
9) zwoływanie zebrań Forum Koordynatorów,
10) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej jej organizacja i jej prowadzenie, jak również statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
11) przyjmowanie i wykluczanie członków,
12) powoływanie i odwoływanie Prezesów okręgów,
13) zakładanie i rozwiązywanie Okręgów,
14) odbieranie od Prezesów Okręgów sprawozdań w ustalonym terminie,
15) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami NFP
16) ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.
17) powoływanie i odwoływanie redaktorów pism i telewizji NFP oraz prowadzenia innych mediów,
18) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
19) uchwalanie zmian w statucie.

§33.

Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

§34.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
1) tworzyć biura,
2) zatrudniać pracowników,
3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

§35.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy trzech członków Zarządu działających łącznie.

§36.

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Zarządowi.
3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4 i9.
4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

§37.

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i jednego członka.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia, Prezesem Oddziału ani nie może pozostawać z żadnym z członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członek Komisji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
7. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2001 Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

§38.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
2. zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdania finansowego Zarządu,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§39.

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §36.

§40.

1. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd.

Rozdział 5
Majątek i fundusze
§41.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej prowadzonej odpłatnie i nieodpłatnie,
3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
8) dochodów z kapitału,
9) dochodów z działalności gospodarczej,
10) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
11) inne wpływy.

§42.

1.1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
2) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

§43.

Statut Stowarzyszenia zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) nabywania towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§44.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednakże wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§45.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
3. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
4. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
5. 90 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
6. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
7. 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
8. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
9. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
10. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
11. 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
12. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
13. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
14. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
15. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
16. 55 ZAKWATEROWANIE
17. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
18. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
19. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
20. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
21. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
22. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
23. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
24. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
25. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
26. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
27. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
28. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
29. 94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
30. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY
31. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
32. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
33. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
34. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
35. 31 PRODUKCJA MEBLI
36. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
37. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
38. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
39. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
40. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
41 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
42. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
43. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
44. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
45. 85 EDUKACJA
46. 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
47. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
1) sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet,
2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
3) działalność agencji reklamowych,
4) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
5) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
6) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
7) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8) pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10) wydawanie książek,
11) wydawanie gazet,
12) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
13) działalność w zakresie działań dźwiękowych i muzycznych,
14) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
15) pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
16) działalność organizatorów turystyki,
17) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
18) działalność w zakresie informacji turystycznej,
19) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana,
20) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
21) badania rynku i opinii publicznej,
22) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
23) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
26) działalność agencji pracy tymczasowej,
27) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
28) działalność fotograficzna,
29) działalność związana z tłumaczeniami,
30) działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura,
31) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
32) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
33) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
34) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
35) nadawanie programów radiofonicznych,
36) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
37) pozostałe badania i analizy techniczne,
38) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
39) działalność związana z projekcją filmów.

Rozdział 6
Zmiany Statutu
§46.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.